Відповідно до вимог статті 20 Кодексу цивільного захисту України до завдань і обов’язків суб’єктів господарювання зокрема належить здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правил техногенної та пожежної безпеки Згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні, усі працівники під час прийняття на роботу, на робочому місці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки.

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум).

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 року № 592 «Про внесення змін до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» передбачено, що програми проведення інструктажів (вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий), програми навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки та програми спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум) затверджуються керівниками підприємств, установ та організацій. Порядок затвердження таких програм, організації та контролю їх виконання визначається Міністерством внутрішніх справ України.

За видами проведення інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

 

Вступний інструктаж

Вступний інструктаж проводиться:

 • з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їхньої освіти, стажу роботи та посади;
 • з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
 • з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;
 • з сезонними працівниками;
 • з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство;
 • з іншими категоріями працівників (громадян) за рішенням керівника.

Вступний інструктаж проводиться в приміщенні, що спеціально для цього обладнане, посадовими особами, відповідними фахівцями згідно з наказом (розпорядженням) роботодавця (керівника суб’єкта господарювання), які в установленому порядку пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Вступний інструктаж проводиться за програмою (переліком питань), розробленою з урахуванням особливостей виробництва (об’єкта). Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником суб’єкта господарювання.

 

Первинний інструктаж

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

 • який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;
 • новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю;
 • який виконуватиме нову для нього роботу;
 • відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві;
 • з сезонними працівниками;
 • з фахівцями будівельного профілю, які виконують будівельно-монтажні та інші роботи на території об’єкта.

Первинний інструктаж проводиться з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів:

 • до початку трудового або професійного навчання;
 • перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням пожежовибухонебезпечних речовин, матеріалів, обладнання, інструментів тощо.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху відповідно до конкретних приміщень, де будуть здійснювати свою діяльність особи, яких інструктують, а також виконуваних робіт. Проведення первинного інструктажу з зазначеними категоріями працівників здійснюється відповідальною особою в кожному структурному підрозділі, призначеним наказом (розпорядженням) керівника.

 

Повторний інструктаж

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнане:

 • при надходженні інформаційних матеріалів про пожежі, що сталися на аналогічних виробництвах (об’єктах);
 • при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, цивільного захисту, а також при внесенні змін та доповнень до них;
 • при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на рівень ризиків виникнення надзвичайних ситуацій;
 • з працівниками, які переводяться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;
 • при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів, що призвели до аварій, пожеж тощо;
 • для додаткового вивчення заходів пожежної безпеки на вимогу органів державного нагляду та контролю при виявленні ними недостатніх знань у працівників;
 • при перервах в роботі з підвищеними рівнями пожежної небезпеки, більш ніж на 30 календарних днів, а для решти робіт – 60 календарних днів;
 • при встановленні фактів незадовільного знання працівниками вимог пожежної безпеки.

 

Позаплановий інструктаж

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

 

Цільовий інструктаж

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

 • при виконанні разових робіт, пов’язаних з підвищеною пожежною небезпекою (зварювальні та інші вогневі роботи);
 • при ліквідації наслідків аварій, стихійних лих і катастроф;
 • при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження;
 • при проведенні екскурсій в організації (на підприємстві);
 • при організації масових заходів з учнями;
 • при підготовці та організації заходів з масовим перебуванням людей з числом учасників понад 50 осіб.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі мають завершуватися перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок особою, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до відповідного журналу реєстрації інструктажів. У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів – не обов’язково.

У процесі проведення інструктажів необхідно детально ознайомити тих, кого інструктують, з протипожежним режимом, встановленим відповідними наказами та інструкціями, які діють на об’єкті, та тими, що стосуються конкретних робочих місць і виконання робіт. Також потрібно навчити (з практичною демонстрацією) правил користування тими типами вогнегасників, які є на об’єкті, показати місця їх розташування.

 

Порядок здійснення навчання

Чинний на сьогодні порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, у тому числі з питань пожежної безпеки, визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444. Згідно з цією Постановою, навчання населення здійснюється:

 • за місцем роботи – працюючого населення;
 • за місцем навчання – дітей дошкільного віку, учнів та студентів;
 • за місцем проживання – непрацюючого населення.

Навчання населення складається з:          

 • навчання безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях;
 • навчання за межами підприємств, установ та організацій керівного складу і фахівців з питань цивільного захисту та пожежної безпеки;
 • практичної підготовки під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань;
 • навчання під час здобуття відповідного освітнього рівня у навчальних закладах системи освіти;
 • самостійного вивчення інформації.

Навчання населення, що працює, здійснюється безпосередньо на підприємстві, в установі та організації. Особи, що залучаються підприємствами, установами та організаціями (в тому числі на умовах договору) до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки, зобов’язані пройти спеціальну підготовку на територіальних курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

 

Протипожежні тренування

Протипожежні тренування (тренування персоналу у діях на випадок пожежі) проводяться на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від чисельності працюючих.

Кожен працівник впродовж року має взяти участь у протипожежному тренуванні, темою якого є порушення з причини пожежі режиму роботи об’єкта в цілому, а також у протипожежному тренуванні по структурних підрозділах підприємства, установи, організації.

Протипожежні тренування можуть проводитися за участю пожежно-рятувальних підрозділів, що обслуговують відповідне підприємство, установу, організацію.

У закладах охорони здоров’я зі стаціонаром, будинках для людей похилого віку та інвалідів, санаторіях і закладах відпочинку, культурно-просвітніх та видовищних закладах, критих спортивних будівлях і спорудах, готелях, торгових підприємствах (два поверхи й більше) та інших об’єктах з масовим перебуванням людей такі тренування проводяться як тренування з евакуації людей з елементами пожежогасіння.

При проведенні протипожежних тренувань відпрацьовуються навички персоналу з організації гасіння пожежі на початковому етапі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння, надання першої невідкладної медичної допомоги потерпілим та проведення евакуації при пожежі, взаємодії з пожежно-рятувальними підрозділами та підрозділами екстреної медичної допомоги.

Керівництво організацією та проведенням протипожежних тренувань покладається на відповідальних за пожежну безпеку, керівників підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів.

Для імітування умовної пожежі, оголошення ввідних для персоналу, вжиття заходів щодо попередження помилкових дій будь-якого учасника тренування, які можуть призвести до нещасного випадку, аварії, пошкодження обладнання або порушення технологічного процесу, керівником тренування можуть призначатися посередники, чисельність яких визначається з урахуванням особливостей підприємства, установи, організації та кількості їх працівників.

Плани проведення протипожежних тренувань складаються їх керівниками й затверджуються керівником підприємства, установи, організації.

 

Анатолій Рожков, експерт з питань пожежної та техногенної безпеки

Джерело: https://ns-plus.com.ua/2019/07/10/organizatsiya-ta-provedennya-instruktazhiv-ta-navchannya-z-pytan-pozhezhnoyi-bezpeky/